กศน.อมก๋อย ยกเลิกประกาศห้ามใช้สื่อโซเชียล อ้างสื่อสารคลาดเคลื่อน

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

11 ม.ค.64 ภายหลังยจากมีประกาศ ของศูนย์ กศน.อมก๋อย ลงวันที่ 9 ม.ค. 2564 เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียลในการสื่อสาร ระบุว่า ด้วยในสภาวะปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผลดี และผลเสียต่อหน่วยงาน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ศูนย์ กศน.อมก๋อย จึงขอประกาศให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติดังนี้
1.ห้ามโพสต์เกี่ยวกับการรับบริจาคทุกช่องทาง
2.ห้ามตอบโต้ผ่านสื่อโซเชียล งดรับบริจาคทุกประเภท
3 จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ 

ล่าสุด วันนี้ (11 ม.ค.) นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ได้ลงนาม คำสั่งประกาศ ศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ การสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียล โดยว่า “ตามที่ ศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย ออกประกาศ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียล ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น ศูนย์ กศน. อ.อมก๋อย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน”

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม